ตัวอย่างการเขียนคำร้องสำหรับนักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนคำร้องสำหรับนักศึกษา

  #
  ตัวอย่างเอกสาร
  ดาวน์โหลด
 1.  
 2. คำขอรักษาสภาพโปรเจค
 3.  
 4. คำร้องขอเทียบแทนรายวิชา
 5.  
 6. คำร้องขอเปลี่ยนตอนวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
 7.  
 8. คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 9.  
 10. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 11.  
 12. คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
 13.  
 14. คำร้องขอจบการศึกษาก่อนกำหนด
 15.  
 16. คำร้องขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
 17.  
 18. คำร้องขอผ่อนผันค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 19.  
 20. คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 1)
 21.  
 22. คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 2)
 23.  
 24. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรณีสถานภาพนักศึกษาปกติ)
 25.  
 26. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่มหาวิยาลัยกำหนด (กรณีสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)
 27.  
 28. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 29.  
 30. คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่สอบซ้ำซ้อน
 31.  
 32. คำร้องขอลาพักการศึกษา
 33.  
 34. คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

27 กรกฎาคม 2565

เอกสาร