ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจำนวน 18 หลักสูตร ได้แก่


  # ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
 1.  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  AS
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 3.  
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
  ASB
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 5.  
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  *งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566
  AT
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 7.  
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  ATI
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 9.  
 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  BME
  ภาษาไทย
 11.  
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  BT
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 13.  
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  CS
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 15.  
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
  B-EPH
  สองภาษา
 17.  
 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ET
  ภาษาไทย
 19.  
 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  FT
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 21.  
 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  IC
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 23.  
 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
  IMI
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 25.  
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  IMIs
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 27.  
 28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  MA
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 29.  
 30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  MC
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 31.  
 32. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  MIEE
  ภาษาไทย
 33.  
 34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  SDA
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 35.  
 36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง
  SIT
  ภาษาไทย

11 มกราคม 2560