ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีจำนวน 18 หลักสูตร ได้แก่


  # ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
 1.  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  ASI
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 3.  
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
  ASB
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 5.  
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  *งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567
  AT
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 7.  
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  ATI
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 9.  
 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  BME
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 11.  
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  BT
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 13.  
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  CS
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 15.  
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
  B-EPH
  สองภาษา
 17.  
 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  ET
  ภาษาไทย
 19.  
 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  FT
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 21.  
 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  IC
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 23.  
 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
  IMI
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 25.  
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  IMIs
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 27.  
 28. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  MA
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 29.  
 30. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  MC
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 31.  
 32. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  MIEE
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 33.  
 34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  SDA
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ
 35.  
 36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง
  SIT
  ภาษาไทย
  19.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  CSBสองภาษาดาวน์โหลด
  20.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามHBS
  เสริมทักษะ
  ภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด

11 มกราคม 2560