โครงสร้างการบริหาร

คณะมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 8 หน่วยงานโดยมีคณะกรรมการต่างๆ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีธรรมาภิบาลและมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 11 ชุดได้แก่

 1. คณะกรรมการวิชาการ
 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. คณะกรรมการวิจัย
 4. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
 5. คณะกรรมการบริการวิชาการ
 6. คณะกรรมการสารสนเทศ
 7. คณะกรรมการจัดการความรู้
 8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. คณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 10. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 11. คณะกรรมการสหกิจศึกษา

11 มกราคม 2560

[Tag] => [Thumbnail] => [Image] => [UserID] => 1 [DisplayName] => ผู้ดูแลระบบ [Author] => ผู้ดูแลระบบ ) [image_array] => Array ( ) [file_array] => Array ( ) )
-->