คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

Email : pianpool.k@sci.kmutnb.ac.th


ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์

Email : chalermsak.s@sci.kmutnb.ac.th


รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล

Email : narumol.k@sci.kmutnb.ac.th


รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

Email : surattana.s@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Email : nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา

Email : anusara.s@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ

Email : chatchawan.s@sci.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Email : nonchanutt.c@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Email : piyachat.l@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ถ้ำสิงห์ นิยมไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Email : saowapa.t@sci.kmutnb.ac.th


อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา

Email : wannarak.n@sci.kmutnb.ac.th

11 มกราคม 2560