คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และที่ปรึกษา

คณบดี

รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา


ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์


รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล


รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผศ.นนทกร สถิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ชัชวาล สิงหะพล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.เสาวภา ถ้ำสิงห์ นิยมไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา

11 มกราคม 2560