สำนักงานคณบดี

นางสาววรรณศิริ มิถอย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Email : wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th

นายภาศกร พันธุ์รอด

หัวหน้างานแผนและการพัฒนา

Email : passakorn.p@sci.kmutnb.ac.th

นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม

หัวหน้างานคลัง

Email : pensri.c@sci.kmutnb.ac.th

นางรุ้งดาว จำเนียร

หัวหน้างานวิชาการ

Email : rungdao.j@sci.kmutnb.ac.th

นางพุทธชาติ บรรดาศักดิ์

หัวหน้างานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสุขาภิบาล

Email : puttachart.b@sci.kmutnb.ac.th

นายปิยะวัฒน์ สุธา

หัวหน้างานบริการสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Email : piyawat.s@sci.kmutnb.ac.th

21 กุมภาพันธ์ 2560