ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ และสัญลักษณ์

ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


อัตลักษณ์

"บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น"


เอกลักษณ์

"คณะวิทย์ มุ่งผลิตงานวิจัย ประยุกต์ใช้ในสังคม"


วิสัยทัศน์

"ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"


สัญลักษณ์


สัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นรูปอะตอม มีนิวเคลียสเป็นแกนกลาง และมีอีเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ สื่อความหมายของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน


สีประจำคณะ


สีประจำคณะคือสีเหลือง เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีที่กระตุ้นเร้าให้คนใช้ปัญญา และเกิดความใคร่เรียนรู้ เป็นสีแห่งความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ และรวดเร็วในการคิด ด้วยเหตุนี้สีเหลืองจึงเป็นสีของนักวิทยาศาสตร์

27 มิถุนายน 2560