หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Email : walailuck.c@sci.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

Email : samitthichai.s@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Email : benjamaporn.w@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา ขันทพันธ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

Email : sutheera.k@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

Email : sethavut.d@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Email : akara.p@sci.kmutnb.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th

21 กุมภาพันธ์ 2560