หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Email : walailuck.c@sci.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

Email : samitthichai.s@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์

รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Email : theerawut.p@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.สุริยา ฤธาทิพย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

Email : suriya.r@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

Email : amarin.r@sci.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Email : akara.p@sci.kmutnb.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

Email : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th

21 กุมภาพันธ์ 2560