Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

ภาพกิจกรรมคณะ

[8 สิงหาคม 2559]

[1 สิงหาคม 2559]


[12 มิถุนายน 2559]

[18 พฤษภาคม 2559]
[23 เมษายน 2559]
[20 เมษายน 2559]
[28 กรกฎาคม 2559]
[12 กรกฎาคม 2559]
ประกาศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ ปีการศึกษา 2559
[12 กรกฎาคม 2559]
ประกาศ มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559
[12 กรกฎาคม 2559]
ประกาศ มาตรการการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมสันทนาการในกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559
[29 มิถุนายน 2559]
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าเล่าเรียน ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน และทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559
[27 พฤษภาคม 2559]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
[2 มีนาคม 2559]
[1 มีนาคม 2559]
[19 กุมภาพันธ์ 2559]
[24 พฤศจิกายน 2558]
การชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่โครงการทุนโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
sci.kmutnb.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

web counter คน
 
Back to content | Back to main menu