คณะวิทย์
มุ่งผลิตงานวิจัย
ประยุกต์ใช้ในสังคม

คิดเป็น
เด่นประยุกต์

อบรม