ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ปีการศึกษา 2563

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ปีการศึกษา 2563

อ่าน 412 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 กันยายน 2562

    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) โดยผู้ประสงค์กู้ยืมจะต้องทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์การกู้ยืมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนก่อนถึงกำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมใน ปีการศึกษา 2563 จึงขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ปีการศึกษา 2563 และ แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา ที่ลิงค์ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html หรือ QR Code (ตามไฟล์แนบ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1150