คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนคณาจารย์ได้มีการค้นคว้าทางวิชาการ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้มาสร้างผลงานทางวิชาการและเขียนตำราที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษามีตำราเรียน และแหล่งค้นคว้าในการเพิ่มทักษะมากขึ้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดและแบบฟอร์มโครงการขอรับเงินสมนาคุณฯ  ดังนี้

2 สิงหาคม 2565