ทุนวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งแบบตอบรับไปยัง ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤษภาคม 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ) ประจำปี 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ) ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

เปิดรับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.) รุ่นที่ 21

รับสมัครจนถึง วันที่ 28 ก.พ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Researsch Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2560

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยส่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 กันยายน 2560

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbringht Junior Research Scholarship Program (JRS)

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbringht Junior Research Scholarship Program (JRS) ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กันยายน 2560

เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)

เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กรกฎาคม 2560

ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กรกฎาคม 2560

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิทยาศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560