ขอเชิญส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่1

    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดโครงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมลล์  research@kmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยระบุโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres/

10 กรกฎาคม 2562