ทุนวิจัย

เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้ารับทุนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Space Weather

กำหนดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยทั่วไป และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562

ส่งแบบฟอร์ม มาที่ งานแผนและพัฒนา ณ ห้องบริหารและธุรการ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 มิถุนายน 2561