ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณาจารย์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยหลักสูตร  พัฒนาวิชาการและสหกิจศึกษา ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์ภายใน 4220 และท่านสามารถดูรายละเอียดพร้อมกับดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

19 กรกฎาคม 2566