ทุนวิจัย

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยส่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 กันยายน 2560

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbringht Junior Research Scholarship Program (JRS)

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbringht Junior Research Scholarship Program (JRS) ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กันยายน 2560

เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)

เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กรกฎาคม 2560

ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กรกฎาคม 2560

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิทยาศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยทั่วไป และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561

ส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 พฤษภาคม 2560