ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อทุนดังกล่าวนี้ จะต้องรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ไฟล์ PDF แนบมา ดังนี้

22 เมษายน 2565