ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้


1.  โครงการวิจัย

2.  โครงการนวัตกรรม


 ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยผู้ขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ www.rp.sci.kmutnb.ac.th


 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ หน่วยวิจัย สำนักงานคณบดี  โทร. 02 - 555 - 2000 ต่อ 4211 หรือที่อีเมล์ research@sci.kmutnb.ac.th12 เมษายน 2565

ห้องภาพ