ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้

1. โครงการวิจัย

2. โครงการนวัตกรรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2565 โดยผู้ขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ www.rp.sci.kmutnb.ac.th  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ หน่วยวิจัย สำนักงานคณบดี  โทร. 02 - 555 - 2000 ต่อ 4211 , 4242 หรือที่อีเมล์ research@sci.kmutnb.ac.th 12 เมษายน 2565

ห้องภาพ