ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยอย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยอย่างไรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

อ่าน 193 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2560