รับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 เมษายน 2565

29 มีนาคม 2565