ประกาศ การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสรรพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จะได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

28 มีนาคม 2565