ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจทุนนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

28 มีนาคม 2565