ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 โควตาเรียนดีทุกโครงการ

เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศดังไฟล์ PDFที่แนบมานี้

15 มีนาคม 2565