คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ISO/IEC  17025 : 2017 เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมีรายชื่อ ดังนี้ 1. อาจารย์วันทนา สะสมทรัพย์ หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 2. อาจารย์สมพร เพียรสุขมณี ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ (มจธ.) 3. อาจารย์ฐากร สวัสดิ์ฤทธิรณ (สมอ.) การตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC)  มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพให้เป็นห้องปฏิบัติการ ที่มีการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO และเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM MEETING) วันที่ 5 - 6 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6 มกราคม 2565

ห้องภาพ