การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงที่ 5 มกราคม 2565

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิต/นักศึกษาทุกปี และในปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดประกาศ เรื่อง รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 (คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่)

9 ธันวาคม 2564