ประกาศให้ทุนวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ปี 2565

ประกาศให้ทุนวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ปี 2565 เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์ pdf แนบมากับข่าวทุนวิจัยนี้

3 ธันวาคม 2564