ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยมีกำหนดส่งใบสมัครทุนและเอกสารประกอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565

รอบที่ 2 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565

รอบที่ 3 ให้ส่งใบสมัครทุน ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและวิธีการสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ไฟล์ pdf แนบมากับข่าวประกาศนี้

3 ธันวาคม 2564