นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชนะเลิศ โครงการ New Energy Nexus KMUTNB Climate Innovator Bootcamp 2021

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชนะเลิศ โครงการ New Energy Nexus KMUTNB Climate Innovator Bootcamp 2021

อ่าน 115 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 พฤศจิกายน 2564

    นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทีม Pentagon ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จากโครงการ New Energy Nexus KMUTNB Climate Innovator Bootcamp 2021 เมื่อวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน 2564 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมือกับ New Energy Nexus จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักศึกษาของคณะที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวปารณีย์ ภู่กิ่ง 

2. นายอภิภัสร์ ฉัตรตระกูลดี 

3. นายวีริศ ติรณศิลป์

4. นายสุรภัทร วัลลิกุล 

5. นางสาวประกายกานต์ รุ่งศรี

 โครงการ New Energy Nexus KMUTNB Climate Innovator Bootcamp 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดหรือแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills) ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย