ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2565