ขอความร่วมมือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สแกน QR Code เข้า - ออก อาคาร ตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19

ขอความร่วมมือบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สแกน QR Code เข้า - ออก อาคาร ตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19

อ่าน 104 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านสแกน QR Code ด้วย Application ของ “ไทยชนะ”  เพื่อยืนยันตัวตน การเข้า-ออกอาคารที่บริเวณ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตาม ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับที่ 1) โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง