ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1จนถึง30 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 1

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1จนถึง30 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 1

อ่าน 187 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2564

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 (ฉบับที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้