นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม ATS Innovation Sharing Day

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม ATS Innovation Sharing Day

อ่าน 148 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 ตุลาคม 2564

    นางสาวอธิมา โข่พิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน Jackfruit-based meat (Alternative meat) จากการประกวดโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม  ATS Innovation Sharing Day ประจำปี 2021 โดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้มอบรางวัล ผ่านระบบ zoom application เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564