ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

อ่าน 623 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2564

ท่านสามารถพิมพ์คำอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ตาม Link รายชื่อผู้เกษียณฯ

1. พิมพ์คำอวยพรแด่ รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

2. พิมพ์คำอวยพรแด่ ผศ.ดร.เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

3. พิมพ์คำอวยพรแด่ นางกัลยา ยุดดร (ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม)

4. พิมพ์คำอวยพรแด่ นางสุมิตรา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ภาควิชาสถิติประยุกต์)

5. พิมพ์คำอวยพรแด่ นางสาวจันทร เพ็ชรอำไพ (สำนักงานคณบดี)


วิธีการพิมพ์คำอวยพรคลิ๊กดูที่นี่