ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาและเงินอุดหนุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาและเงินอุดหนุนการศึกษา

อ่าน 203 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กันยายน 2564

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้ที่ไฟล์ Excel นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายชื่อดังกล่าว นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนในระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาฯ โดยมหาวิทยาลัยขยายกำหนดระยะเวลาให้ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://refund.kmutnb.ac.th/web/  (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์)