ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่าน 1,951 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กันยายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้น โดยพิจารณาจัดสรรทุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ PDF ดังนี้