ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิต ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของประเทศด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดต้องการสมัครขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยนี้ โดยส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังสำนักประสานฯ ได้ที่อีเมล erc.kmutt@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ shorturl.at/vJYZ3 หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616

1 กันยายน 2564