นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Best Student Paper Award ประเทศอังกฤษ

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Best Student Paper Award ประเทศอังกฤษ

อ่าน 401 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กรกฎาคม 2564

     นางจุฑามาศ บุญรัศมี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ ได้รับรางวัล Best Student Paper Award ในชื่อบทความเรื่อง An Estimation Approach of Classical Tail Index and an Application to Hydrology Assessment จาก World Congress on Engineering 2021 (International Conference of Applied and Engineering Mathematics) ซึ่งจัดโดย International Association of Engineers (IAENG) ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับนานาชาติ