ที่รวมลิงค์สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เอกสาร

ระบบ

ช่องทางติดต่อกับภาควิชาสำหรับนักศึกษาใหม่

  #
  ภาควิชา
  ช่องทางการติดต่อ
 1.  
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3.  
 4. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 5.  
 6. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 7.  
 8. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 9.  
 10. ภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์
 11.  
 12. ภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 13.  
 14. ภาควิชาสถิติประยุกต์

8 กรกฎาคม 2564