ขอเชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยรูปแบบโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยรูปแบบโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้

        รูปแบบที่ 1 โครงการวิจัย

        รูปแบบที่ 2 โครงการนวัตกรรม

    ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่https://www.rp.sci.kmutnb.ac.th/คลิ๊กที่นี่ โดยกำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

24 พฤษภาคม 2564

ห้องภาพ