ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้กับบุคลากรในหน่วยงานรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาของไทย โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

27 เมษายน 2564

ห้องภาพ