ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme

อ่าน 310 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้กับบุคลากรในหน่วยงานรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาของไทย โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

ดาวน์โหลด