คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  Science Cooperative Educational Day 2021

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Science Cooperative Educational Day 2021

อ่าน 405 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Science's Cooperative Educational Day 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นการกระตุ้นและแนะแนวการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเป็นตัวแทนระดับคณะ เพื่อจัดส่งเข้าแข่งขันสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป และกำหนดจัดงาน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 303 และ ห้อง 304 อาคาร 75 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาได้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดออนไลน์เฟสบุคไลฟ์ Face book : Cooperative Education_scikmutnb และ Face book : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามไฟล์กำหนดการที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้