ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่าน 670 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาที่สนใจขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนและการยื่นใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบเอกสารที่ข่าวทุนการศึกษานี้ โดยการยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564