อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ได้รับรางวัล Gold Medal Award จากการประกวดในเวทีนานาชาติ The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ได้รับรางวัล Gold Medal Award จากการประกวดในเวทีนานาชาติ The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

อ่าน 125 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 มีนาคม 2564

    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมทีมวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ได้รับรางวัล "Gold Medal Award" ผลงานเรื่อง Automatic urine color and weather measurement tool จากการประกวดในเวทีนานาชาติ "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีทีมวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.นริศ หนูหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. พันเอก ผศ.ราม  รังสินธุ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

5. พันเอก ศ.มฑิรุทธ  มุ่งถิ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

6. พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

    ในปีนี้การประกวดและจัดแสดงผลงานได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) โดยกลุ่มที่จัดส่งผลงานจะต้องเผยแพร่ผลงานให้คณะกรรมการตัดสินผ่านคลิปวิดีโอสั้น 3 นาที งานออนไลน์ครั้งนี้มีมากกว่า 800 ผลงาน และมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และทีมวิจัยทุกท่าน ที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ