ขอเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา ที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021

    สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อส่งมา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดโครงการฯ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเสนอชื่อ ที่ไฟล์แนบ PDF 

17 มีนาคม 2564