ตำราในโครงการผลิตตำราเรียน


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลสำหรับงานด้านสถิติ 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Data Structure and Processing for Statistics

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2565

ISBN

: 978-616-368-100-3

จำนวนหน้า

: 293

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

ตำราโครสร้างข้อมูลและการประมวลผลสำหรับงานด้านสถิตินี้ เป็นตำราภายใต้โครงการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นตำราสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพื่อเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นหนังสืออ้างอิงให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาของตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 บท โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลพร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ และส่วนที่ 2 เป็นการใช้โปรแกรมภาษา C และโปรแกรมภาษา R เพื่อประมวลผลข้อมูลสำหรับงานด้านสถิติ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Multivariate Analysis 1

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2565

ISBN

: 978-616-368-099-0

จำนวนหน้า

: 297

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 27 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราเรียนของรายวิชา 040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 8 บท คือ พีชคณิตของเมทริกซ์และเวกเตอร์ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์โพรไฟล์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม สำหรับตอนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัด


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Computer Programming for Data Science

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2565

ISBN

: 978-616-368-096-9

จำนวนหน้า

: 384

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 27 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

คำว่า วิทยาการข้อมูล มาจากภาษาอังกฤษว่า Data Science เป็นสาขาที่ได้ความสนใจที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษาการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคนวัตกรรมดิจิทัล ข้อมูลหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นจำนวนมากตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลข ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และข้อมูลข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล เป็นวิชาที่บรรจุในหลักสูตรในสาขาวิชา คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยประกอบด้วยเนื้อหาวิชาในเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้มอดูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์และฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลวิศวกรรมลักษณะเด่น การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การวิเคราะห์เชิงทำนาย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: โพรไบโอติกและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Probiotics and Applications in Agro-industry

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ ทินรัตน์

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2565

ISBN

: 978-616-368-094-5

จำนวนหน้า

: 408

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 040713546 โพรไบโอติกและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร (Probiotics and Application in Agro-industry) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ตำราประกอบไปด้วย 12 บท ดังนี้คือ ประวัติและนิยามของโพรไบโอติก การคัดเลือกโพรไบโอติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาของแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์ กลไกและประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อสุขภาพ นิยาม คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตพรีไบโอติก เช่น อินูลิน และพอลิแซ็กคาไรด์อื่น ๆ ประโยชน์และกลไกการทำงานของสารพรีไบโอติก  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมเกษตรและทางด้านการแพทย์ เช่น การพัฒนาวัคซีน ตลอดจนความท้าทายทางเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณโพรไบโอติกและพรีไบโอติกในอาหาร รวมถึงอุบัติการณ์สำคัญที่โพรไบโอติกเข้าไปมีบทบาทกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: เคมีทั่วไป 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: General Chemistry I

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2564

ISBN

: 978-616-368-088-4

จำนวนหน้า

: 341

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

          หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนหลักในวิชาเคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) รหัส 040113101 ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ มีหัวข้อและเนื้อหาครบตามคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร มีการอธิบายเนื้อหาสำคัญในแต่ละหัวข้อไว้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อแสดงวิธีคิดหรือวิธีคำนวณ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ทฤษฎีสถิติ 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Theory of Statistics I

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท พลเสน

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2564

ISBN

: 978-616-368-091-4

จำนวนหน้า

: 267

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

          ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราหลักในการเรียนการสอนรายวิชา 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 ซึ่งเป็นวิชาแกนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งนี้ผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติ รวมทั้งมีความรู้ทางแคลคูลัส


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การวิเคราะห์การถดถอยและการประยุกต์ใช้ด้วยโปรแกรม R

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Regression Analysis with Applications in R

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2564

ISBN

: 978-616-368-092-1

จำนวนหน้า

: 326

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

          ตำราการวิเคราะห์การถดถอยและการประยุกต์ใช้ด้วยโปรแกรม R นี้ เป็นตำราภายใต้โครงการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นตำราสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพื่อเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นหนังสืออ้างอิงให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาทฤษฎี ตัวอย่างข้อมูลและการวิเคราะห์ และส่วนที่ 2 เป็นการใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม R เพื่อคำนวณหรือวิเคราะห์ตามเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของตำรา แบ่งออกเป็น 7 บท ซึ่งครอบคลุมตามเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์การถดถอย


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Computer Programming I

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2564

ISBN

: 978-616-368-087-7

จำนวนหน้า

: 321

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

          ตำราเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือในการศึกษาและลงมือปฏิบัติ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 13 บท ประกอบด้วย พื้นฐานการโปรแกรม กระบวนการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ นิพจน์ สเตตเมนต์ อินพุต เอาต์พุต เงื่อนไขและการควบคุมการไหล การทำงานซ้ำ ๆ ฟังก์ชัน ข้อมูลแบบชุด ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก การดับจับข้อผิดพลาด การทำงานกับไฟล์ข้อมูลและการรับส่งข้อมูล


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Wireless Communications and Networks

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2564

ISBN

: 978-616-368-085-3

จำนวนหน้า

: 376

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

: คลิก

          ตำราเรียนการสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย เป็นตำราเรียนในรายวิชา การสื่อสารไร้สาย รหัสวิชา 040613457 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และเนื้อหาในตำราเรียนนี้เหมาะสมกับผู้อ่านที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมในการสื่อสารและเครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน เนื้อหาในบทที่ 1-7 ของตำราเรียนนี้กล่าวถึงพื้นฐานการสื่อสาร การสื่อสารไร้สาย การแพร่กระจายคลื่น และการเข้ารหัสข้อมูลและสัญญาณในสื่อไร้สาย เนื้อหาในบทที่ 8-11 กล่าวถึงเครือข่ายและเทคโนโลยีไร้สายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน เช่น เครือข่ายแบบรังผึ้ง เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ไร้สาย เนื้อหาในบทที่ 12 เป็นการประยุกต์ใช้เครือข่ายไร้สายสำหรับการกู้ภัย ซึ่งสอดแทรกงานวิจัยของผู้แต่ง เพื่อให้ผู้อ่านได้มีแนวความคิดในการประยุกต์ใช้งานของเครือข่ายไร้สาย เนื้อหาในตำราเรียนนี้มีสูตรคำนวณมาก อยากให้ผู้อ่านทบทวนและทำความเข้าใจแบบฝึกหัด เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาของตำราเรียนนี้ และหวังว่าผู้อ่านได้ประโยชน์จากตำราเรียนเล่มนี้อย่างมากที่สุด


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ทฤษฎีการคำนวณ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Theory of Computation

ชื่อผู้แต่ง

:  ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนากุล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2562

ISBN

: 978-616-368-072-3

จำนวนหน้า

: 310

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการคำนวณ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแบบของการคำนวณแต่ละประเภท ได้แก่ ออโตมาตาจำกัด ออโตมาตากดลง เครื่องจักรทัวริง ความสามารถในการคำนวณของตัวแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบ การคำนวณแต่ละประเภทในทางทฤษฎี และภาษารูปนัยที่สมนัยกับปัญหาของตัวแบบการคำนวน ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถแยกแยะปัญหาการคำนวณแต่ละประเภทได้ และสามารถเลือกขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการหาคำตอบของปัญหาแต่ละประเภท รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาแบบใดบ้างที่หาคำตอบได้ หรือปัญหาแบบใดบ้างที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยตัวแบบการคำนวณแต่ละแบบ นอกจากนั้นการเรียนรู้ทฤษฎีการคำนวณ จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จึงเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ การพัฒนาความองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎีการคำนวณ จะนำไปสู่การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การจำลองตัวแบบทางธุรกิจ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Business Model Simulation

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2562

ISBN

: 978-616-368-076-1

จำนวนหน้า

: 286

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          หนังสือการจำลองตัวแบบทางธุรกิจ เป็นตำราระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น โดยการอนุมัติเป็นโครงการสนับสนุนการผลิตตำราของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผู้เขียนต้องกล่าวขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดการจัดทำตำราต้องค้นคว้ามากเช่นเดียวกับการทำวิจัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการศึกษาต่อไปได้วิชาการจำลองเป็นวิธีดำเนินการวิจัยอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันในขณะนี้ทำให้มีผลงานวิจัยทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ที่ใช้การจำลองมอนติคาร์โลเป็นเครื่องมือมีจำนวนมากขึ้น


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: คณิตศาสตร์ธุรกิจ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Business Mathematics

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2562

ISBN

: 978-616-368-070-9

จำนวนหน้า

: 336

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนื้อหาในตำราเล่มนี้มีทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วยบทนำ ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันไม่เชิงเส้นและการประยุกต์อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาค่าเหมาะสุดของฟังก์ชันปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และการประยุกต์ ดอกเบี้ยเชิงเดียวดอกเบี้ยทบต้นค่ารายงวดและการประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เซลกับคณิตศาสตร์ธุรกิจอนึ่งวิชานี้เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เริ่มเรียนวิชาเชิงประยุกต์จึงมิได้เน้นการพิสูจน์สูตรหรือที่มาของสูตรและนักศึกษาที่เรียนวิชานี้มีวิชาบังคับก่อนเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 1 เนื้อหาจึงเน้นในด้านการนำหลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์และมีการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรมเอ็กซ์เซลสำหรับการหาคำตอบ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ทฤษฎีจำนวน

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Number Theory

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2561

ISBN

: 978-616-368-062-4

จำนวนหน้า

: 292

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 7 บท ได้แก่บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของระบบจำนวนเต็มบทที่ 2 การหารลงตัวบทที่ 3 ฟังก์ชันเลขคณิตบทที่ 4 การสมภาคและสมบัติที่เกี่ยวข้อง บทที่ 5 ทฤษฎีสำคัญในระบบมอดุโล บทที่ 6 เศษส่วนต่อเนื่องทั้งจำกัดและอนันต์และบทที่ 7 เฉลยโจทย์เพิ่มเติมของแต่ละบทในแต่ละบทจะอธิบายถึงการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆตามความเหมาะสมเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และวิเคราะห์จนเข้าใจในหลักการบทนิยามทฤษฎีบทและศึกษาจากตัวอย่างที่ให้ไว้จะสามารถทำแบบฝึกหัดที่แนบท้ายในแต่ละหัวข้อได้


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การประเมินคุณภาพอาหาร: หลักการและวิธีปฏิบัติ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Food Quality Evaluation Principles and Practice

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา สุมณศิริ

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2561

ISBN

: 978-616-368-061-7

จำนวนหน้า

: 242

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ตําราเล่มนี้ใช้สําหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 040433313 การประเมินคุณภาพอาหาร (Food Quality Evaluation) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: เทคโนโลยีการประกอบบรรจุภัณฑ์วงจรรวม

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Integrated Circuit Packaging Assembly Technology

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรารัตน์ อักษรรัตน์

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2561

ISBN

: 978-616-368-057-0

จำนวนหน้า

: 310

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์วงจรรวมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมวงจรรวมในประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตใหญ่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการส่งออก สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้ปีละหลายแสนล้านบาทและยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ถึงหลายหมื่นล้านบาทส่งผลถึงให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมากในประเทศไทยและยังส่งผลถึงการสร้างรายได้ในการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเป็นต้น


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Environmental Biochemistry Laboratory

ชื่อผู้แต่ง

: ดร.จันทิยา อิสณพงษ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-052-5

จำนวนหน้า

: 257

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ตำราปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ใช้งานนอกจากเป็นตำราที่มีข้อมูลทางทฤษฎีและความรู้พื้นฐานสำหรับปฏิบัติการชีวเคมีแล้วยังนำเสนอแนวการนำความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการนำเสนอแนวทางและตัวอย่างการนำปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในเชิงสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้รับมุมมองต่อยอดจากการใช้ตำราเรียนเล่มนี้สำหรับโครงสร้างตำราปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อปฏิบัติการชีวเคมีความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานแบบเต็มรูปแบบและหลังจากนั้นจะเป็นการแนะนำปฏิบัติการในแต่ละเรื่องโดยในแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยทฤษฎีพื้นฐานตามด้วยการปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับเรื่องนั้นๆและต่อด้วยปฏิบัติการชีวเคมีที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงสิ่งแวดล้อม  


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การวิจัยดำเนินงาน 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Operations Research I

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-050-1

จำนวนหน้า

: 337

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          หนังสือการวิจัยดำเนินงาน 1 ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่ให้นักศึกษาของภาควิชาสถิติประยุกต์ได้ศึกษาอันมีผลมาจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับความรู้อย่างตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรของภาควิชาสถิติประยุกต์และมีเนื้อหาหรือรายละเอียดของวิชาการวิจัยดำเนินงาน 1 ดังนี้  1. บทนำ  2. การโปรแกรมเชิงเส้น  3. ปัญหาควบคู่  4. ปัญหาการขนส่ง  5. ปัญหาการจัดสรรงาน  6. การวิเคราะห์ข่ายงาน  7. การบริหารโครงงาน  8. การโปรแกรมจำนวนเต็ม  9. การโปรแกรมที่ไม่ใช่เชิงเส้นและในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  MS.Excel  ในบางบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Elementary Linear Algebra

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-049-5

จำนวนหน้า

: 501

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในสาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเป็นวิชาบังคับก่อนของวิชาชีพ ในหลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งในบางรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยเฉพาะในเรื่องเมทริกซ์การแก้ระบบสมการเชิงเส้น ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชาพื้นฐานเช่น วิชาเมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 เป็นต้นและรวมถึงนักศึกษาสาขาอื่นๆที่มีการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เช่น สาขาสถิติคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆโดยตำราเล่มนี้ผู้เขียนได้เขียนครอบคลุมเนื้อหาของวิชาพีชคณิตเชิงเส้นซึ่งประกอบด้วยบทนิยาม สมบัติต่างๆการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญตัวอย่างประกอบและแสดงผลด้วยกราฟโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (MAPLE 16) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ครบถ้วนและเข้าใจดียิ่งขึ้น


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Introduction to Probability

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรินทร์ ทิพยวรรณากร

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-048-8

จำนวนหน้า

: 296

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากภาควิชาสถิติประยุกต์ให้สอนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ถึงปัจจุบันผู้เขียนพบว่านักศึกษาที่เรียนวิชาเหล่านี้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติที่แตกต่างกันในปี พ.ศ. 2547 ผู้เขียนได้จัดทำตำราหลักสถิติซึ่งสื่อสารความเข้าใจโดยใช้รูปภาพแสดงรายละเอียดและความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ไม่ชำนาญในการสร้างมโนภาพของฟังก์ชันทางคณิตศาตร์หรือลำดับขั้นตอนของการทดลองสามารถมองเห็นภาพของปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นปีการศึกษา 2558 ผู้เขียนจึงจัดทำตำราความน่าจะเป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นตำราที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับตำราหลักสถิติที่เคยได้จัดทำไว้โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์พิจารณาให้เป็นตำราในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 5 บท โดยในตอนท้ายของแต่ละบทเรียนมีแบบฝึกหัดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับให้ผู้เรียนได้ทดสอบความเข้าใจของตนเองและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเฉลยแบบฝึกหัดที่อยู่ในส่วนท้ายของตำราเล่มนี้


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Basic of Analytical Chemistry

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ลัดดา โชติรัตนดิลก

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-047-1

จำนวนหน้า

: 271

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          การเรียบเรียงตำราเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาปีที่ 2 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งต้องเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 เป็นวิชาบังคับโดยพยายามเน้นการคำนวณอย่างเป็นระบบสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากประสบการณ์ที่ได้จากการสอนในชั้นเรียนการอ่านตำราเคมีวิเคราะห์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้เรียบเรียงมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานของเคมีวิเคราะห์และสามารถนำพื้นฐานไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโจทย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนได้และคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษามีพื้นฐานที่ดีจะสามารถเข้าใจการอ่านตำราอื่นๆเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น สามารถต่อยอดการเรียนรู้ขั้นสูงได้อนึ่ง การเรียบเรียงตำราเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนตามโครงการการผลิตตำราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีงบประมาณปี 2559


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Computer System Security

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-046-4

จำนวนหน้า

: 345

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญ สำหรับการศึกษาการค้นคว้าวิจัยการทำงาน ตลอดจนการใช้งานเพื่อความบันเทิงเข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มอาชีพ การใช้งานกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย อาจนำมาซึ่งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ไม่ประสงค์ดี ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ตระหนัก และเข้าใจภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ กลวิธีการรับมือต่อภัยคุกคาม หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานซึ่งจำเป็นอย่างมาก สำหรับการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่าย รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป จะได้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร รวมถึงการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพื่อสามารถตัดสินการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย เนื้อหาต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการศึกษา


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: ระเบียบวิธีวิจัย

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Research Methodology

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร จันทรานุภาพ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2560

ISBN

: 978-616-368-043-3

จำนวนหน้า

: 248

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆและควรลดการพึ่งพาต่างชาติดังนั้นความรู้ที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของประเทศจึงต้องอาศัยการทำวิจัยซึ่งประเทศไทยนับว่ามีการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศทั้งนี้มีอาจสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่น ขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยขาดแคลนทุนวิจัยขาดแคลนนักวิจัยขาดความรู้ด้านการทำวิจัยเป็นต้นภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้บรรจุวิชาระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นับว่ามีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีวิจัยวิจัยด้านสังคมศาสตร์ผู้สอนจึงร่วมกันเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการค้นคว้าและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการเขียนนี้ต้องบูรณาการความรู้หลายด้านและส่วนหนึ่งเป็น


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การพยากรณ์ทางธุรกิจ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Business Forecasting

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2559

ISBN

: 978-616-368-040-2

จำนวนหน้า

: 395

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          หนังสือการพยากรณ์ทางธุรกิจเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆคือการวิเคราะห์การถดถอยเทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เทคนิคการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลเทคนิคการพยากรณ์แบบแยกองค์ประกอบการวิเคราะห์การถดถอยอนุกรมเวลาอนุกรมเวลา Box-Jenkins  หนังสือเล่มนี้ให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจถึงกระบวนการของเทคนิคการพยากรณ์แต่ละแบบค่อนข้างละเอียดซึ่งทำให้ผู้ศึกษานำเทคนิคที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีใช้ทั่วไปเช่น Ms. Excel MINITAB ให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งช่วยประหยัดเงินตราที่จะจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพยากรณ์อันมีราคาแพง


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Environmental Biotechnology

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2559

ISBN

: 978-616-368-039-6

จำนวนหน้า

: 278

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          สิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีวภาพการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาประยุกต์กับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านน้ำ อากาศดิน อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำเกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาหนังสือเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่ดำเนินการมากว่าสิบปีเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่สนใจทั่วไป


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Bioprocess Engineering

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2559

ISBN

: 978-616-368-038-9

จำนวนหน้า

: 401

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          หนังสือวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเป็นผลงานที่ได้รวบรวมเพื่อเป็นเอกสารการเรียนการสอนของวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) ซึ่งเป็นวิชาหลักของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเป็นวิชาแกนในการเรียนการสอนจำนวน 3 หน่วยกิตหนังสือได้เน้นการอธิบายนิยามและความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นทางชีววิทยาที่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานและมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยอาศัยตัวอย่างของการศึกษาจากผลงานวิจัยของผู้เขียนที่ผ่านเอกสารคำสอนนี้อ้างอิงหลักมาจากหนังสือ "Elements of Chemical Reaction Engineering (4th Edition)" ของ ศาสตราจารย์ H. Scott  Fogler อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัย University of Ann Arbor, Michigan ซึ่งนักศึกษาสามารถหาความรู้ Lecture note ในรูปแบบของเว็บไซต์และ CD Rom ได้จาก http://www.engin.umich.edu/~cre/ หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเอาตัวอย่างของการคำนวณการออกแบบศึกษาการทดลอง


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: การสร้างภาพทางการแพทย์เบื้องต้น

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Introduction to Medical Imaging

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2558

ISBN

: 978-616-368-030-3

จำนวนหน้า

: 328

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ตำราการสร้างภาพทางการแพทย์เบื้องต้นนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนื้อหาในตำราเล่มนี้มีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาการสร้างภาพทางการแพทย์เบื้องต้นประกอบไปด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้สำหรับวินิจฉัยโรคอุปกรณ์จำกัดลำเอกซเรย์ อินเทนซิฟายอิงสกรีน ฟิล์มเอกซเรย์และเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติฟลูออโรสโคปีเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดดิจิตอลเครื่องเอกซเรย์เต้านม โทโมกราฟีเครื่องเปลี่ยนฟิล์ม และคาสเซ็ทเร็วอัตโนมัติ ระบบถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอลและคุณภาพของภาพถ่ายรังสีและการควบคุมคุณภาพในเนื้อหาดังกล่าวจะเน้นเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสร้างภาพทางการแพทย์พื้นฐานซึ่งบางเครื่องไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้วแต่ยังคงนำหลักการพื้นฐานบางอย่างไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับสร้างภาพทางการแพทย์ใช้กันอยู่ปัจจุบัน 


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: หลักและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Principle and Applications of Food Additives

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2558

ISBN

: 978-616-368-023-5

จำนวนหน้า

: 301

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          ตำราหลักและการประยุกต์ใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Principle and Applications of Food Additives) เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับผู้สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมอาหารได้มีโอกาสใช้ประกอบการทำงานโดยเนื้อหาจะครอบคลุมวัตถุเจือปนอาหารส่วนมากที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: สมการเชิงอนุพันธ์ 1

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Differential Equations I

ชื่อผู้แต่ง

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2558

ISBN

: 978-616-368-024-2

จำนวนหน้า

: 399

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม.

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในหลายสาขาเช่น สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์แพทย์ศาสตร์และสาขาอื่นๆอีกมากมายดังนั้นวิชาสมการเชิงอนุพันธ์จึงถูกบรรจุให้เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรต่างๆหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยตำราวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ 1 (Differential Equations I) เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรคณิตศาสตร์บริการของภาควิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์รหัสวิชา 421201/040203201 เนื่องจากตำราเล่มนี้ใช้สอนนักศึกษาหลายสาขาวิชาดังนั้นผู้เขียนจึงได้พยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจซึ่งผู้เขียนได้เพิ่มวิธีการหาคำตอบการแสดงผลด้วยกราฟโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (MAPLE 16) โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในส่วนของภาคผนวกเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้ครบถ้วนและเข้าใจดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนที่เกินจากเนื้อหาของรายวิชานี้คือการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรในบทที่ 6 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจ


ชื่อหนังสือภาษาไทย

: เคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์

ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ

: Chemistry for Scientists

ชื่อผู้แต่ง

: รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณิสา จินดาสุวรรณ
  อาจารย์ ดร.ชนัต บํารุงวงศ์ดี

พิมพ์ครั้งที่

: 1

ปีที่พิมพ์

: 2558

ISBN

: 978-616-368-029-7

จำนวนหน้า

: 345

ขนาดหนังสือ

: 18.5 x 26 ซม

คณะ

: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จัดพิมพ์โดย

: กองส่งเสริมวิชาการ มจพ.

ดาวโหลดไฟล์สารบัญ

คลิก

          หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในวิชาเคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (Chemistry for Scientists) ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลายหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเนื่องจากวิชานี้มีนักศึกษาเรียนเป็นจำนวนมากจึงมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่านคณาจารย์ผู้ร่วมสอนจึงเห็นพ้องร่วมกันในการจัดทำตำรากลางนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาใช้ทบทวนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้ตำรานี้หนามากเกินไปจึงควบคุมเนื้อหาในแต่ละบทไม่ให้ละเอียดมากนักแต่พยายามเน้นประเด็นที่สำคัญพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบและมีแบบฝึกหัดให้มาก

10 กุมภาพันธ์ 2564