คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 32 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มกราคม 2564

    บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้แบ่งกลุ่มรางวัลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             รางวัลดีเยี่ยม    เรื่อง การพัฒนาสารเคลือบเพื่อยืดอายุผลไม้ตัดแต่ง

                                    โดย นายณัฐวุฒิ มรกฎ            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT)

                                  อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง              ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร

                                                                                                                   และสิ่งแวดล้อม

                                                        รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร

                                                                                                                   และสิ่งแวดล้อม

            รางวัลดีมาก 2 รางวัล

                                   เรื่อง การกำจัดสาร 1,4-ไดออกเวนและไตรคลอโรเอทิลีนในน้ำด้วยเทคโนโลยีพลาสมา

                                   โดย นางสาวมัณฑิญา รธนิธย์        สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (MENV)

                                อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร

                                                                                                                   และสิ่งแวดล้อม

                                   เรื่อง แบบจำลองการระบาดของสเตร็ปโตคอกคัสกลุ่มเอและไข้รูมาติกเฉียบพลัน

                                   โดย นางสาวณัฐสุดา ยกชู           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (MMA)

                               อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ   ภาควิชาคณิตศาสตร์

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ         ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

             รางวัลดี

                                   เรื่อง ผลกระทบของความถี่การสั่นสะเทือนและความร้อนต่อการแตกร้าวในรอยต่อบัดกรี Sn-3.0Ag-0.5Cu

                                   โดย นายกิตติศักดิ์ พงษ์วิทยภานุ    สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MPTE)

                               อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์          ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล            ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

             รางวัลดี

                                เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนจากผนังสู่เบดภายในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด ชนิดไหลเวียนขึ้น

                                โดย นายวริทธิ์นันท์ วันจันทร์    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (MIC)

                               อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา คงพรม          ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามในการทำผลงานวิจัยจนได้รับรางวัลนับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของการศึกษา โดยประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา (คลิ๊กดูประกาศที่นี่)