นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ.2563

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตร พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่าน 715 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2563

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใน พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยคณะทำงาน มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้เป็นผู้พิจารณานักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัล ดังต่อไปนี้


            ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1


                              นางสาวปารณีย์ ภู่กิ่ง                ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


            ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต


                             นางสาวฑิฒฐิฏา เอียดเกลี้ยง       ภาควิชาคณิตศาสตร์


                             นายธนภัทร ก๋อยสุวรรณ              ภาควิชาคณิตศาสตร์


                             นายอาจหาญ จิตต์ปลื้ม               ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม


            ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


                             นางสาวณัฐสุดา ยกภู                  ภาควิชาคณิตศาสตร์


                             นายธนวัฒน์ อันประเสริฐพร          ภาควิชาคณิตศาสตร์


                             นางสาวมัณฑิญา รธนิธย์              ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม


    ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนพร้อมชื่นชมในความความอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาจนได้รับรางวัล และได้มีพิธีมอบรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย