นักเรียนศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TBO) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TBO) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 626 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 ธันวาคม 2563

    ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ส่งนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TBO) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้


รางวัลเหรียญเงินจำนวน 1 รางวัล

นายณัฐภัทร ปัญญสังข์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์


รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 3 รางวัล

1. นางสาวชนิกานต์ ไชยสัตย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

2. นางสาวอภิชญา มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

3. นายศตพล เพชรประดับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (หัวหน้าทีม) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา สุมณศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. นำทีมเข้าแข่งขัน