สรุปผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 The 16th Thailand Chemistry Olympiad : The 16th TChO

สรุปผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 The 16th Thailand Chemistry Olympiad : The 16th TChO

อ่าน 1,829 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 ธันวาคม 2563

    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Chemistry Olympiad : The 16th TChO) และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ กรรมการมูลนิธิ สอวน.  เป็นประธานในการกล่าวปิดงาน สำหรับสรุปผลการแข่งขันและนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ที่ได้รับเหรียญรางวัลมี ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 เหรียญ

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 19 เหรียญ 

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 8 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 เหรียญ

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 30 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 6 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสุรนารี 1 เหรียญ

-ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 5 เหรียญ

รางวัลพิเศษ ประกอบด้วย 

- รางวัลคะแนนรวมสูงสุด นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต ม.สงขลานครินทร์

รางวัลคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต ม.สงขลานครินทร์

รางวัลคะแนนรวมปฏิบัติสูงสุด นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต ม.สงขลานครินทร์

รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ศูนย์ สอวน. ได้แก่

ภาคเหนือ นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคใต้ นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวชิรพงศ์ ยงกุลวณิช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก  นายฐิติพันธ์ เกื้อเจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคกลางและภาคตะวันตก นายวายุ ทาเคมูระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ที่ได้รับรางวัลนี้และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้โอกาสในการดำเนินการจัดการแข่งขันและเป็นส่วนหนึ่งที่ให้โอกาสแก่นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพของตนเองในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยในพิธีปิดศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบธงประจำศูนย์ สอวน.ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17  ต่อไป ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วันที่ 9 ธันวาคม 2563


ติดตามภาพการแข่งขันฯ  https://www.facebook.com/TCHO2020