พิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่าน 454 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2563

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16  The Sixteenth Thailand Chemistry Olympiad (TChO2020) ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กล่าวรายงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ครูผู้สังเกตการณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. จำนวน 14 ศูนย์ จากทั่วประเทศ จำนวน 104 คน เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2563 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนระหว่างศูนย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ติดตามข่าวสารและภาพงานได้ที่ https://www.facebook.com/TCHO2020